Summer Assignment Class VI 

 Summer Assignment Class VII 

 Summer Assignment Class VIII

 Summer Assignment Class IX 

 Summer Assignment Class X

 Summer Assignment Class XII(Main Subjects)

 Summer Assignment Class XII(Optional Subjects)